Protestantse Gemeente Bussum

Wat willen wij?
De Protestantse Gemeente te Bussum

 • laat zich leiden, inspireren en in beweging zetten door het Woord van de levende God;
 • weet zich van daaruit in woord en daad betrokken op de samenleving, nabij en ver weg;
 • wil met het oog daarop een gastvrije gemeente zijn waar een ieder, jong of oud, zich gekend mag weten;
 • krijgt allereerst gestalte in het werk van de wijkgemeenten, die in betrokkenheid op elkaar uit zijn op samenwerking.

Waaraan werken wij?
De kerkelijke teruggang in Nederland raakt ook de Protestantse Gemeente van Bussum in ledenaantal en financiën. Desondanks vormen de wijkgemeenten levendige gemeenschappen. Hoewel zij hun eigen identiteit hebben met diverse eigen activiteiten, streven zij naar samenwerking waar dat mogelijk is.
Gemeenschappelijk wordt er gewerkt aan diaconale en missionaire activiteiten.
Vanuit het rapport Meer dan de som der delen is gekozen voor een houding van “Lef tonen”, dwz. investeren in de toekomst (in geloof en financieel). Op diverse terreinen is deze visie de afgelopen jaren in beleid omgezet en vertaald naar de praktijk, o.a.  terugdringen van de financiële tekorten, vanuit het vermogen investeren in nieuwe activiteiten als een jeugdwerker en een Pionier, werken aan geloofsontwikkeling, bestuurlijk versterken van de wijken Oost en Centrum.
In algemene zin is in de komende jaren is het beleid gericht op:

 • het verdiepen van het geloofsleven en het onderling geloofsgesprek
 • het herkenbaar aanwezig zijn in dorp en samenleving
 • het vasthouden van jongeren in de gemeente zonder de zorg voor ouderen te veronachtzamen
 • het durven zoeken naar nieuwe wegen in het kerkenwerk, in verbondenheid met de traditie
 • meer samenwerken van de wijkgemeenten met het oog op de gemeenschappelijke opdracht van de gemeente in de wereld
Update 2016

 

Bussumbrede activiteiten
De vier wijkgemeentes werken op diverse gebieden samen, o.a. in:

 • Diaconaat en Zending
 • Beheer en Financiën
 • Jeugdwerk
 • Het kerkblad ‘Bussum Onderweg’
 • Cantatediensten
 • Ouderensoos
 • Actie Oud Papier

Samenstelling
De Protestantse Gemeente Bussum heeft bijna 1900 actieve leden. Die zijn verdeeld over vier wijkgemeenten:

 1. Wijkgemeente Oost (Verlosserkerk)
 2. Wijkgemeente Centrum (Wilhelminakerk)
 3. Wijkgemeente West (Spieghelkerk)
 4. Wijkgemeente Sion (oorspronkelijk vanuit de Gereformeerde Bonds‑traditie; Sion maakt ook gebruik van de Spieghelkerk).

N.B. Beide eerstgenoemde wijken willen samengaan en hebben intussen al een wijkkerkenraad.

Geschiedenis
In 1991 tekenden de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Bussum de intentieverklaring om naar eenheid te streven. In 1995 besloot men niet langer te wachten op alle officiële landelijke regelingen en begon men samen te kerken. Tot een federatie kwam het in 2000. De officiële totstandkoming van één Protestantse Gemeente van Bussum vond plaats in 2008.

Bestuur
Het bestuur van de Protestantse Gemeente te Bussum wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad. Hierin zitten afgevaardigden van alle wijkgemeenten, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.
Voorzitter: dhr. J.B.C. van der Ploeg
Scriba: dhr. P.H. David