Nieuws & Activiteiten Verlosserkerk

Filmpje van de busreis voor ouderen van wijk Oost en Centrum op 6 juni 2016 naar Chocolaterie Noppen in Ridderkerk.
Klik op de link hieronder om het filmpje (via YouTube) te bekijken:
https://youtu.be/pVDueXhVNao


Klik voor het filmpje: ‘Bustocht voor ouderen’ op deze link: http://youtu.be/jqehLrissqY
Als u na het zien van de film op ‘abonneren’ klikt kunt u alle filmpjes van voorgaande jaren nog weer eens bekijken.

Alle filmpjes zijn ook te bekijken via een link op de site van de kerk. Klik op de knop ‘ACTIVITEITEN’ aan de linker zijde van deze pagina en vervolgens ‘Filmpjes’ .


EETIN
De EETIN in het Trefpunt wordt gehouden op elke laatste woensdag van de maand. De maaltijd begint om 17.45 uur. De kosten voor één maaltijd zijn €4,00. Iedereen jong of oud is van harte welkom.  In de wijkbrief kunt u lezen wat die week “de pot schaft”.

Aan en afmelden kan via de familie Brouwer, tel: 6919362
In de maanden december, juni en juli is er geen EETIN.

Inloopochtend Verlosserkerk
Op de eerste zaterdag in de maand is er in het Trefpunt een zogenaamde inloopochtend. Het woord zegt het al, inloop dit betekent ook weer uitloop. Zomaar even langs gaan, tussen de boodschappen door een praatje en dan weer verder.

Jan Stuivenberg is uw gastheer en schenkt graag een kop koffie en met een vraag of opmerking kunt u altijd bij hem terecht. En dan is er meestel een boekenmarkt. Je kunt boeken brengen en ook weer andere kopen. De opbrengst is voor een goed doel.

Inzameling oud papier
Iedere 1ste zaterdag van de maand kunt ook oud papier brengen. Met de opbrengst worden ook diverse doelen gesteund.

Stiltecentrum
Op iedere zaterdagmorgen is het stiltecentrum van 10.00 – 12.00 uur open. Bent u vastgelopen, verdrietig of wanhopig? De mensen van het stiltecentrum willen graag met u praten. Oplossingen zijn niet altijd bij de hand. Maar het kan het begin zijn van een andere weg. Het stiltecentrum kunt u ook gewoon bezoeken zonder dat er een gesprek plaats vindt. U loopt naar binnen en u gaat weer weg wanneer het u uit komt. U kunt een kaarsje aansteken of zomaar de stilte over u heen laten komen. U moet niets! Meer informatie via Jan Stuivenberg of de mensen van het stiltecentrum en we zoeken zo spoedig mogelijk contact met u.

Kring over het Credo
Ben je al lang, misschien wel je leven lang lid van een kerk is, of ben je nieuw en aarzel je of je je wel zal aansluiten bij een kerk, dan heb je soms dezelfde vraag. Waar staat die kerk voor, wat gelooft zij eigenlijk? Ben je al lang bij een kerk, dan ben je meestal vertrouwd met één specifieke christelijke overtuiging en lijkt de kerk als geheel qua visie tamelijk hopeloos verdeeld of zelfs de hele koers kwijt. In een lang proces van kerkscheuringen is het christelijke geloof versnipperd geraakt. Precies dat maakt haar ook wat ongrijpbaar voor hen die aan de rand of erbuiten staan en zich afvragen wat daarbinnen geloofd wordt. Nu veel oude geschillen wegzakken en er toch nieuwe behoefte aan duidelijkheid is, wordt op veel plekken het geloofsgesprek met nieuwe zin gevoerd. Ook in Bussum. Waar mogen we als christenen in geloven? Welke inhoud heeft ons geloof? De nieuwe Kring over het Credo stelt deze vraag centraal.

Vier avonden over wat de christelijke kerk gelooft. Concreet: over de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, de middelste van de drie kleine, door alle kerken officieel erkende geloofsbelijdenissen. Dit credo is, net als de meer bekende Apostolische Geloofsbelijdenis, een drieluik, het volgt de drie-enige Naam waarin we gedoopt zijn. Daarbij is het middelste luik het grootst. Als we dat in tweeën delen, hebben we vier deelthema’s: God de Vader en Schepper, Zijn Zoon die om ons mens geworden is en die voor ons ook gekruisigd en opgestaan is, en de Heilige Geest die bijeenbrengt in het Koninkrijk. Net als in het najaar op de kring Kostelijke Kerk zijn er nu vier avonden in de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente van Bussum. Aanvang 20.00u. Deze dinsdagavonden (alleen de laatste avond is op donderdag) kunnen afzonderlijk bijgewoond worden, maar geven met elkaar een klein totaalbeeld van wat de christelijke gemeenschap ‘van alle tijden en plaatsen’ gelooft. Belangstellenden uit andere kerkgenootschappen en van buiten de kerk: van harte welkom.

Avond 1: Vader
De Almachtige Schepper
25 febr, Spieghelkerk, Sion

Avond 2: Zoon
Eniggeboren, mens geworden
11 maart, Verlosserkerk

Avond 3: Zoon
Die leed, stierf, opstond en zal oordelen
25 maart, Wilhelminakerk

Avond 4: Geest
De Heilige Geest en het eeuwige leven
10 april, Spieghelkerk, gewone wijkgemeente

Inleider: Nico den Bok, predikant van de Verlosserkerk, hoogleraar systematische theologie in Leuven