Author Archives: maarten@cobelens.info

Protestantse Gemeente Bussum

PG Bussum blijft aanwezig in de Wilhelminakerk

De PG Bussum heeft vanwege het terugdringen van financiële tekorten en de hierboven genoemde samenvoeging van de wijken Oost een Centrum het gebruik van de Wilhelminakerk aangepast.
In de Wilhelminakerk blijft de PG Bussum aanwezig. Op dit moment zijn er diverse activiteiten die het geloof ook voor andere doelgroepen aantrekkelijker willen maken, o.a. op zondagmiddag “kliederdiensten’ (Messy Church), maandelijkse stiltediensten op woensdagavond (Songs&Silence), een Pioniersgroep Livingstones die op andere manieren met geloof bezig wil zijn, Tikkie anders diensten voor jong en oud, maaltijden met een gesprek op woensdagavond, etc.
Bestaande activiteiten en nog te ontwikkelen activiteiten voor een hedendaagse geloofsbeleving worden de komende jaren begeleid, opgezet en geëvalueerd door een daartoe aangestelde parttime predikant.
Vanuit haar visie (zie hieronder) wil de PG Bussum zo ook in het centrum van Bussum herkenbaar blijven als een gemeente van Christus met haar spirituele boodschap voor Bussum en de wereld.

Wat willen wij?
De Protestantse Gemeente te Bussum
*laat zich leiden, inspireren en in beweging zetten door het Woord van de levende God;
*weet zich van daaruit in woord en daad betrokken op de samenleving, nabij en ver weg;
*wil met het oog daarop een gastvrije gemeente zijn waar een ieder, jong of oud, zich gekend mag weten;
*krijgt allereerst gestalte in het werk van de wijkgemeenten, die in betrokkenheid op elkaar uit zijn op samenwerking.

Waaraan werken wij?
De kerkelijke teruggang in Nederland raakt ook de Protestantse Gemeente van Bussum in ledenaantal en financiën. Desondanks vormen de wijkgemeenten levendige gemeenschappen. Hoewel zij hun eigen identiteit hebben met diverse eigen activiteiten, streven zij naar samenwerking waar dat mogelijk is.
Gemeenschappelijk wordt er gewerkt aan diaconale en missionaire activiteiten.
Vanuit het rapport Meer dan de som der delen is gekozen voor een houding van “Lef tonen”, dwz. investeren in de toekomst (in geloof en financieel). Op diverse terreinen is deze visie de afgelopen jaren in beleid omgezet en vertaald naar de praktijk, o.a.  terugdringen van de financiële tekorten, vanuit het vermogen investeren in nieuwe activiteiten als een jeugdwerker en een Pionier, werken aan geloofsontwikkeling, bestuurlijk versterken van de wijken Oost en Centrum.
In algemene zin is in de komende jaren is het beleid gericht op:

 • het verdiepen van het geloofsleven en het onderling geloofsgesprek
 • het herkenbaar aanwezig zijn in dorp en samenleving
 • het vasthouden van jongeren in de gemeente zonder de zorg voor ouderen te veronachtzamen
 • het durven zoeken naar nieuwe wegen in het kerkenwerk, in verbondenheid met de traditie
 • meer samenwerken van de wijkgemeenten met het oog op de gemeenschappelijke opdracht van de gemeente in de wereld

Bussumbrede activiteiten
De drie wijkgemeentes werken op diverse gebieden samen, o.a. in:

 • Diaconaat en Zending
 • Beheer en Financiën
 • Jeugdwerk
 • Het kerkblad ‘Bussum Onderweg’
 • Cantatediensten
 • Ouderensoos

Samenstelling
De Protestantse Gemeente Bussum heeft bijna 1800 actieve leden. Die zijn m.i.v. 1 januari 2018 verdeeld over drie wijkgemeenten:

 1. Wijkgemeente Oost-Centrum (Verlosserkerk)
 2. Wijkgemeente West (Spieghelkerk)
 3. Geloofsgemeenschap Sion  (Spieghelkerk) (oorspronkelijk vanuit de Gereformeerde Bonds‑traditie)

Bestuur
Het bestuur van de Protestantse Gemeente te Bussum wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad. Hierin zitten afgevaardigden van alle wijkgemeenten, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.
Voorzitters: mw. C. de Raadt en dhr. J-F de Groot
Scriba: mw. J. Koelewijn