Kerkdiensten West Spieghelkerk

Voor de kerkdiensten in o.a. de Spieghelkerk, klik hier …

Eredienst
Wij streven naar erediensten met inhoud, d.w.z. naar kwaliteit in bezinning en muziek. Graag zien wij daarbij dat eerbied en lichtvoetigheid elkaar de hand reiken. De kerkdiensten van de Spieghelkerkgemeente worden gehouden op zondag om 10.30 uur. Op iedere tweede donderdag van de maand een dienst gehouden in woonzorgcentrum De Zandzee. Aanvang 10.00 uur.

Interieur Spieghelkerk

Doop en Avondmaal
Voor het vaststellen van een datum voor een doop en het voorbereiden ervan kan contact worden opgenomen met de wijkpredikant. Vijf à zes maal per jaar wordt het Avondmaal gevierd. Hiervoor is ieder van harte uitgenodigd, jong en oud, die zich welkom voelt aan de tafel van de Heer.

Kindernevendienst
De kindernevendienst wordt in onze wijk het hele jaar, met uitzondering van de schoolvakanties, in de Zijspieghel gehouden. De kinderen gaan vlak voor de preek naar de eigen ruimte. Tegen het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk. Er zijn twee leeftijdsgroepen: Groep 1 (leeftijd 4 t/m 7 jaar) en Groep 2 (leeftijd 8 t/m 12 jaar). Eens per twee weken is er ‘basiscatechese’ voor de kinderen van groep 7 en 8. Deze wordt gehouden in de nabijgelegen Brandsmaschool tot de  Zijspieghel is uitgebreid.

Crèche
Tijdens de kerkdiensten in de Spieghelkerk is er voor de kinderen tot 4 jaar iedere zondag, behalve in de zomervakantie, een crèche in de Zijspieghel.

orgel Spieghelkerk

orgel Spieghelkerk

Organisten
Jan Ballintijn, tel. 075-6175588. Greet Ballintijn, tel. 075-6175588, Hans Buurmans

Thuis meevieren/meeluisteren
Wie niet aan de kerkdienst kan deelnemen, kan via het menu (LINKS) bij de gewenste kerk op de knop KerkWebRadio klikken, of via een webradio de diensten meebeleven.

Collecten
Tijdens de kerkdienst worden twee collecten gehouden: één voor diaconale of missionaire doeleinden (daarvoor worden de collectezakken met een D gebruikt) en de tweede voor plaatselijk kerkenwerk (K). De diaconale en missionaire doeleinden worden wekelijks op de liturgie vermeld en in Onderweg toegelicht. In de kerk hangt bij de uitgang een zendingsbus. U kunt gebruik maken van collectebonnen (ook voor de zendingsbus). Deze bonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau.

Yellow roses mixed bouquet

Bloemen in de dienst
Elke zondag staat er een boeket bloemen op het liturgisch centrum in de kerk. Deze boeketten worden gemaakt door verschillende gemeenteleden.
U kunt eventueel aan de predikant of de scriba kenbaar maken wie in aanmerking komt voor de bloemen uit de kerk.

Huwelijksbevestiging
Hiervoor kunt u contact opnemen met de wijkpredikant. Mocht u de huwelijksdienst in de Spieghelkerk willen vieren, dan ook graag contact opnemen met de koster.

Kerkelijke uitvaart
Bij een uitvaart kan, als u dat op prijs stelt, een dienst van Woord en Gebed in de Spieghelkerk worden gehouden. Een dergelijke dienst kan ook thuis of in een uitvaartcentrum plaatsvinden. Wij streven ernaar om wat betreft vormgeving en inhoud daarbij zoveel mogelijk aan uw persoonlijke wensen tegemoet te komen. In alle gevallen s.v.p. contact opnemen met de predikant.