wijkgids Spieghelkerk

Protestantse wijkgemeente Bussum-West.
logospieghelkerk protkerk

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE:
Voorwoord
De Spieghelkerkgemeente
Kerkdiensten
Pastoraat
Diaconaat en zending
Ontmoeting
De Protestantse gemeente Bussum
Financiële zaken
Belangrijke adressen en bankrekening-nummers

kerkramen Spieghelkerk

kerkramen Spieghelkerk


VOORWOORD
Voor U ligt de wijkgids van de Spieghelkerkgemeente. Wij hopen dat u zich welkom voelt in dit Huis van verhalen!

Waar staan wij voor? ‘Tradities en openheid’ vormen twee kernwoorden. We oriënteren ons op de Bijbel en de christelijke traditie. Dat met een open geest en met respect voor uiteenlopende visies daarop. Onze kerkdiensten zijn traditioneel van opzet maar ontspannen en speels in de uitvoering. Wij zijn blij dat we een grote diversiteit aan generaties – oud, middelbaar en jong – in ons midden hebben.

Nee, wij zijn geen gemeente van heiligen. Ja, wij proberen, met vallen en opstaan, een gemeente te zijn die de naam ‘christelijk’ waardig is.

‘Geloven ze in deze kerk in wonderen?’ vroeg een bezoeker. ‘Jazeker,’ antwoordde een kerkganger. ‘Niet dat wij rekenen op mirakels of wonderbaarlijke genezingen. Wij beschouwen het als een wonder als mensen zich over het geheim van het leven kunnen verwonderen en als zij naar elkaar omzien.’
Jan Frans de Groot, voorzitter Stephan de Jong, predikant

DE SPIEGHELKERKGEMEENTE

Grote-Foto-copy-1024x705

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep mensen die geraakt zijn door de goede woorden van profeten, apostelen en vooral van Jezus, die ons op het spoor van God brengen. Tegelijkertijd geloven wij dat niemand het laatste woord over Hem bezit. Daarom willen wij als gemeente openheid en vrijheid hoog houden.

Wij zien dat in de huidige cultuur het geloof vaak als een achterhaalde zaak lijkt te gelden. Wij geloven dat dat niet zo is. Daarom willen wij een gemeente zijn waarin geloof en cultuur met elkaar in gesprek zijn.Wij streven naar hartelijkheid en kwaliteit.

Na het evangelie kwam de kerk: het transformator-huisje aan de voet van de Niagara. (G. Bomans)

De Spieghelkerkgemeente

De Protestantse Gemeente te Bussum is verdeeld over drie wijken. De Spieghelkerkgemeente (Wijk West) is voor alle mensen wonend in het Spieghel, de Hilversumse Meent en diegenen die de voorkeur geven om bij de Spieghelkerkgemeente te horen.

Leden

Van de ongeveer 2000 leden van de Protestantse Gemeente te Bussum behoren er ca. 700 tot de Spieghelkerkgemeente. Gemiddeld bezoeken ca. 140 leden ’s zondags de kerkdienst. Hiertoe behoren ouderen en jongeren en, daarover verheugen wij ons zeer, een groeiend aantal kinderen.

De Spieghelkerk en het Spieghelhuis

De Spieghelkerk vormt de thuisbasis van de gemeente.  Hij staat aan de Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34 te Bussum. Onze  kerk werd gebouwd in 1924-1925. Vanwege de bijzondere bouwstijl – Expressionisme, een voorloper van de Amsterdamse School – is de Spieghelkerk een Rijksmonument.  Het Spieghelhuis, achter het kerkgebouw, bevat een ontvangstruimte en zalen voor kerkelijke activiteiten.

In een kerkgebouw moet veel overtollige ruimte zijn; daar kunnen de engelen zingen. (G. van der Leeuw)

Predikant

De predikantsplaats is momenteel vacant.

Koster

Sinds kort werken we met een team van vrijwillige kosters.

Publiciteit

Eénmaal per maand verschijnt het kerkblad Bussum Onderweg, het nieuwsblad van de Protestantse Gemeente te Bussum. Het wordt aan alle gemeenteleden toegestuurd. De Protestantse Gemeente van Bussum heeft ook haar eigen website: www.pg-bussum.nl.

Wijkkas

De Spieghelkerkgemeente beschikt over een wijkkas. Hieruit worden bijzondere activiteiten of voorzieningen voor de wijkgemeente bekostigd.

Het banknummer van de wijkkas is NL 25 INGB 0000 5568 35 t.n.v. Wijkkas West / Protestantse Gemeente Bussum

Ledenadministratie

Binnen de wijk is een coördinator voor de ledenadministratie van de Spieghelkerk.  Het is belangrijk om adreswijzigingen en andere mutaties door te geven aan het Kerkelijk Bureau!

KERKDIENSTEN

Eredienst

Wij streven naar erediensten met inhoud, d.w.z. naar kwaliteit in bezinning en muziek. Graag zien wij daarbij dat eerbied en lichtvoetigheid elkaar de hand reiken.

De kerkdiensten van de Spieghelkerkgemeente worden gehouden op zondag om 10.30 uur.

Op iedere derde donderdag van de maand wordt een dienst gehouden in woonzorgcentrum De Zandzee. Aanvang 10.00 uur.

Ga nu zondag naar de kerk. Vermijd de kerstdrukte. (W. van Broeckhoven)

Doop en Avondmaal

Voor het vaststellen van een datum voor een doop en het voorbereiden ervan kan contact worden opgenomen met de wijkpredikant. Vijf à zes maal per jaar wordt het Avondmaal gevierd. Hiervoor is ieder van harte uitgenodigd, jong en oud.

Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt in onze wijk het hele jaar, met uitzondering van de zomervakantie, in de Zijspieghel gehouden. De kinderen gaan vlak voor de preek naar de eigen ruimte. Tegen het einde van de dienst komen de kinderen weer terug in de kerk.  Er zijn twee leeftijdsgroepen: Groep 1 (leeftijd 4 t/m 7 jaar) en Groep 2 (leeftijd 8 t/m 12 jaar).

Basiscatechese

Eens per twee weken is er tijdens de kerkdienst basiscatechese voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool.

Crèche

Tijdens de kerkdiensten in de Spieghelkerk is er voor de kinderen tot 4 jaar iedere zondag, behalve in de zomervakantie, een crèche in de Zijspieghel.

Koffiedrinken

Er is elke zondag na de kerkdienst, ook tijdens de zomervakantie, gelegenheid om elkaar in de Zijspieghel te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.  U kunt zich opgeven om af en toen eens koffie in te schenken.

Organisten
Dhr. J.W.T. Ballintijn, tel. 075-6175588.
Mevr. G. Ballintijn, tel. 075-6175588.
Dhr. H. Buurmans

Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord heeft. Hij zingt omdat hij een lied heeft. (M. Angelou)

Cantorij

De Spieghelkerk kent een cantorij en een koor, het Spieghelkoor. Beide staan onder leiding van dhr. P. Steijlen en werken regelmatig mee aan de kerkdiensten. De repetities van de cantorij en het Spieghelkoor zijn tweewekelijks op woensdagavond van 20.00-21.30 uur in de Spieghelkerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter, of gewoon een keer op een repetitie komen.

Autodienst

Wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen, kan per auto worden opgehaald. De organisatie hiervan berust bij de autodienstcommissie

Thuis meevieren

Wie niet aan de kerkdienst kan deelnemen, kan via het menu (LINKS) bij de gewenste kerk op de knop ‘KerkWebRadio’ klikken, of via een webradio de diensten meebeleven.

Collecten

Tijdens de kerkdienst worden twee collecten gehouden: één voor diaconale of missionaire doeleinden (daarvoor worden de collectezakken met een D gebruikt) en de tweede voor plaatselijk kerkenwerk (K).  De diaconale en missionaire doeleinden worden wekelijks op de liturgie vermeld en in Onderweg toegelicht. In de kerk hangt bij de uitgang een zendingsbus.  U kunt gebruik maken van collectebonnen (ook voor de zendingsbus). Deze bonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau.

Bloemen in de dienst

Elke zondag staat er een boeket bloemen op het liturgisch centrum in de kerk. Deze boeketten worden gemaakt door verschillende gemeenteleden.  U kunt eventueel aan de predikant of de scriba kenbaar maken wie in aanmerking komt voor de bloemen uit de kerk.

De aarde lacht in bloemen. (R.W. Emerson)

Huwelijksbevestiging

Hiervoor kunt u contact opnemen met de wijkpredikant. Mocht u de huwelijksdienst in de Spieghelkerk willen vieren, dan ook graag contact opnemen met de koster.

Kerkelijke uitvaart

Bij een uitvaart kan, als u dat op prijs stelt, een dienst van Woord en Gebed in de Spieghelkerk worden gehouden. Een dergelijke dienst kan ook thuis of in een uitvaartcentrum plaatsvinden. Wij streven ernaar om wat betreft vormgeving en inhoud daarbij zoveel mogelijk aan uw persoonlijke wensen tegemoet te komen. In alle gevallen s.v.p. contact opnemen met de predikant.

PASTORAAT

Omzien naar elkaar

Wij stellen een hartelijke sfeer in de gemeente op prijs waarin omzien naar elkaar een voorname plaats heeft.

Als je dichter bij God wil komen, kom dan dichter bij de mensen. (Kahlil Gibran)

Sawedah

Sawedah (een afkorting van ‘Samenwerkende dames en heren’) vervult een belangrijke taak op het vlak van ontmoeting en omzien naar elkaar. Zij organiseert onder meer de bloemen- en oogstdienst, bezoek van oudere gemeenteleden vanaf 75 jaar, de autodienst, het kerstfeest voor oudere gemeenteleden, het jaarlijkse uitstapje. De organisatie van de kerstattenties wordt door Sawedah samen met de wijkdiakenen gedaan. De leden van Sawedah hebben elke vierde maandagavond van de maand overleg in de Zijspieghel. Als u geïnteresseerd bent, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de secretaris van Sawedah.

Bezoek van de predikant

De predikant bezoekt zo mogelijk nieuwe gemeenteleden, zieken, en anderen als hij daar aanleiding toe ziet. Als u een bezoek van de predikant op prijs stelt, kunt u met hem contact opnemen. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen en graag bezoek van de predikant wilt hebben, dan kunt u dit aan hem door geven.


DIACONAAT en ZENDING

Hart voor mensen

Dat we een hartelijke kerkgemeenschap willen zijn, willen we niet beperken tot onszelf. Wij streven ernaar een gemeenschap te zijn waarin de ramen open staan naar de wereld. Binnen onze mogelijkheden willen wij proberen met anderen te delen wat ons geschonken is.

Organisatie

In het diaconaat werken de drie wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente te Bussum samen.   Elk jaar ontvangt u een diaconale folder, waarin wordt toegelicht voor welke doeleinden uw financiële steun wordt aangewend.

Eén van de mooie dingen van dit leven is dat niemand een ander oprecht kan helpen zonder zichzelf te helpen. (R.W. Emerson)

Wijkproject in Almere

Wijk West onderhoudt een goede band met Almere. In de snel uitbreidende stad heeft men te maken met een groot aantal gezinnen, die op of zelfs onder het bestaansminimum leven.  Voor deze kinderen is het Kinderfonds Almere opgericht. Dit fonds maakt het mogelijk om kinderen die buiten bestaande regelingen vallen, toch te laten participeren in het sociale en culturele leven.

Persoonlijke financiële problemen

Hulp inroepen van de diaconie is zo ongeveer de laatste strohalm die mensen grijpen als het financieel echt niet langer meer gaat. Maar soms kan het niet anders. De diaconie is er om te helpen, zonder aanzien des persoons, zonder te oordelen, in strikt vertrouwen en met de bereidheid om samen met u een oplossing te zoeken. Als u werkelijk financieel in een beroerde situatie terecht bent gekomen bent u welkom om contact op te nemen met de diaconie.

Zending
Zendingsarbeid ertoe heeft geleid dat zelfstandige, inheemse kerken zijn ontstaan, die zelf de verantwoordelijkheid op zich genomen hebben voor het missionaire en diaconale werk. Wel wordt ons via Kerkinactie gevraagd assistentie te verlenen, financieel of door mensen uit te zenden. Het banknummer  van Zending Bussum is 246170 t.n.v. Zending Protestante gemeente Bussum te Bussum.

De liefde van Jezus Christus heeft gedurende de laatste 2000 jaar overal ter wereld eilanden van menselijkheid doen ontstaan. (A. Grün)

Werelddiaconaat
Terwijl de diakenen hun taak in de wijkgemeenten hebben, of bezig zijn met projecten in de regio, heeft het Werelddiaconaat de zorg voor de medemens in de wereld. De aandacht gaat uit naar mensen die het ontbreekt aan voeding, onderdak, scholing, gezondheidszorg, vrijheid. Daarnaast wordt noodhulp geboden bij rampen. Enkele zondagen per jaar wordt er in de kerkdiensten aandacht gevraagd voor het werk van het Werelddiaconaat en de collecte is dan bestemd voor de hulpverlening over onze grenzen.

Verre Naaste

Het gericht samenwerken met mensen in ontwikkelingslanden wordt gecoördineerd binnen de Protestantse werkgroep ‘Verre-Naaste’, die drie-jaarlijks een project adopteert.
U kunt giften overmaken op Banknummer NL 39 INGB 000081477 t.n.v. Comité ‘Verre-Naaste’ te Bussum.

ONTMOETING
Ontmoeting en verdieping

Als Spieghelkerkgemeente hechten we aan gesprek, soms over diepzinnig zaken, soms gewoon in een sfeer van gezelligheid.

Gesprekskring
Wie is God? Wie is Jezus? Hoe ga je om met de Bijbel? Welke schatten liggen er verborgen in de christelijke traditie? En vooral: wat geloof ik daar allemaal van? Deze vragen komen aan de orde in diverse gesprekskringen.

Luister niet alleen naar de woorden, maar ook naar het hart dat hoorbaar wordt in de stem van de ander. (A. Grün)

Chill Church
‘Chill Church ’ is een activiteit voor en door jongeren van 12 tot 16 jaar. Ongeveer eenmaal per maand op zondag tijdens de kerkdienst komen zij bij elkaar in hun honk in het Spieghelhuis. Er zijn uiteenlopende activiteiten, zoals sport, barbecue en discussie.

Eet-in
De ‘Eet-in’ is er voor liefhebbers van een lekkere maaltijd, gezelligheid of voor wie eens geen zin heeft te koken. De ‘Eet-in’ is ongeveer eens in de vijf weken, op woensdag vanaf 17.30 uur, in de Zijspieghel. Bij toerbeurt verzorgen gemeenteleden de maaltijd.  De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Als u ooit niet goed weet hoe u een steeds matter wordende conversatie weer op gang moet brengen, breng het gesprek dan op eten. (L. Hunt)

Ouderensoos
Elke woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur is er een soos voor ouderen in de Wilhelminakerk. U kunt er allerlei spellen doen, zoals sjoelen, schaken, rummykub, scrabbelen en nog veel meer. Kom gerust eens langs!

DE PROTESTANTSE GEMEENTE BUSSUM

De Protestantse Gemeente te Bussum
Deze wordt gevormd door drie wijkgemeenten: de Spieghelkerkgemeente (Wijk West), Wijk Oost-Centrum en Sion. Sion vormt als wijkgemeente van een voortzetting van de tot 1989 functionerende plaatselijke afdeling van de Gereformeerde Bond. Deze wijkgemeente komt elke zondag bijeen in de Spieghelkerk, om 8.55 uur en en 17.00 uur.  De Protestantse Gemeente te Bussum maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Website www: PKNbussum.nl

Algemene Kerkenraad
De wijkkerkenraad is het orgaan dat de wijkgemeente bestuurt en leiding geeft. Deze wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Alle wijkkerkenraden hebben enige leden aangewezen die samen met de predikanten de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse gemeente Bussum vormen. De AK zorgt voor zaken die de hele gemeente aangaan, zoals financiële en personele zaken.

ALGEMEEN

Raad van Kerken Bussum – Naarden – Hilversumse Meent
De Protestantse Gemeente werkt met andere kerken samen in de Raad van Kerken. Deze heeft een aantal werkgroepen:
– Interkerkelijke stuurgroep Kerk en Samenleving,
– Oecumenische werkgroep voor de Dienst der Genezing,
– Werkgroep Oecumenische vieringen
– CCIV
Een ander initiatief is het project ‘Open kerk’. Iedere donderdag is daartoe de Mariakerk (‘Koepelkerk’) aan de Brinklaan van 10.00 tot 15.00 uur open voor bezinning, gebed en/of gesprek. Om 12.30 uur is er een kort middagpauze-dienst.

Als je naar een oecumenische bijeenkomst gaat is de eerste vraag nog altijd deze: van wie gaat het uit? (F. Jansen)

Vormingswerk
Zes kerkgenootschappen in Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent organiseren gezamenlijk kerkelijk vormingswerk onder de afkorting CCIV (Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk). Elk jaar verschijnt in september een programmaboekje met cursussen. Het zijn kortlopende cursussen met deskundige inleiders. Een breed maatschappelijk spectrum komt aan de orde: culturele onderwerpen, kerk en samenleving, pastorale onderwerpen, filosofie en bijbelstudie. In de kerken, bibliotheken en raadhuizen kunt u het boekje met het jaarprogramma vinden.

Regionaal en landelijk
Er is ook een Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. Het adres is Postbus 8504, 3503 RM Utrecht. Tel. 030-8801880. E-mail: info@pkn.nl. Een interessante website is www.pkn.nl Het officieel orgaan en goed leesbare blad van de PKN-kerken is ‘Kerkinformatie’.


FINANCIËLE ZAKEN

College van kerkrentmeesters
Binnen de Protestantse gemeente Bussum is het college van kerkrentmeesters belast met de financiën en het beheer, zoals administratie en boekhouding, personeelsbeleid, geldwerving en actie Kerkbalans en het beheer van onroerende goederen. Voor het in stand houden van de kerkelijke gemeente is geld nodig. De kosten van het kerkenwerk moeten geheel door de gemeenteleden gedragen worden. Daarom wordt jaarlijks door middel van de actie kerkbalans ieder gemeentelid verzocht om vanuit zijn/haar situatie een financiële bijdrage te geven. In dit verband wijzen we er op dat het ingeschreven staan als kerklid, kosten met zich meebrengt voor de plaatselijke gemeente, die jaarlijks aan de landelijke organisatie van de kerk afgedragen moeten worden.

De kerk: een zakenman in omvangrijke duurzame verbruiksgoederen. (A. Adamov)

Collecten en andere geldinzamelingen
Ten behoeven van diaconale en zendingsdoelen en meer algemeen kerkelijke doeleinden worden per jaar een aantal acceptgiro-acties gehouden en tijdens de kerkdiensten de wekelijkse collecten.
De acceptgiro-acties die in de loop van het jaar gehouden worden zijn:
Kerkbalans: (januari) Voor het in stand houden van de kerkelijke gemeente wordt in januari een inzamelactie gehouden. Uit deze gelden wordt onder meer het
onderhoud van de kerken betaald alsmede de salarissen van de predikanten, kosters en andere kerkelijke werkers.

Onderweg
Onderweg is ons maandelijks verschijnend blad met kerkelijk nieuws. Elke ingeschrevene ontvangt dit blad. Er wordt geen abonnementgeld geïnd. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De kosten van het blad bedragen per jaar ca. € 35. Hiertoe krijgt ieder gemeentelid dat Onderweg ontvangt eens per jaar een acceptgiro.

Zendingsactie (eind mei,  pinksteractie)

Solidariteitsfonds (april of augustus)

De landelijke kerk heeft een solidariteitsactie ingesteld om noodlijdende gemeente te ondersteunen bij hun werk.

Ethiek moet getoond worden. (L. Wittgenstein)

Samen delen (september)
Dit is een diaconale actie gericht op drie aandachtsvelden: plaatselijke, binnenlandse en werelddiaconaat.

(Alle andere girale inzamelingacties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Protestantse gemeente in Bussum!)


BELANGRIJKE ADRESSEN EN IBAN REKENING-NUMMERS

Predikant vacant

Protestantse gemeente Bussum, Kerkelijk Bureau, H.A. Lorentzweg 59, 1402 CC Bussum, tel. 6918852. e-mail: kerkbureau@pknbussum.nl Geopend: Maandag t/m Donderdag 10.00 – 12.30 uur. Of spreek uw boodschap in via het antwoordapparaat.

 

IBAN nummers:
Protestantse gemeente te Bussum:  NL11INGB0000400820
Diaconie Protestantse gemeente te Bussum: NL07INGB0000505555
Zending PKN gemeente Bussum:  NL02INGB0000246170
Wijkkas West/ Protestantse gemeente Bussum:  NL25INGB0000556835